នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?


នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

គ្រប់​គ្នា​ធ្លាប់​តែ​ឃើញ និង​សរសើរ​ចំពោះ​រូបភាព​ស្អាតៗ ច្បាស់ និង​ពោរពេញ​ដោយ​គំនិត​សិល្បៈ​របស់​អ្នក​ថត​រូប។ តែ​ប្រហែល​មាន​មនុស្ស​តិច​តួច​ណាស់​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ដឹង​ពី​ការ​លំបាក​ និង​ឧបសគ្គ​ទាំង​ឡាយ​ទម្រាំ​បាន​រូប​ថត​ល្អ​ៗ​ទាំង​នោះ​។ មាន​អ្នក​ថត​រូប​ខ្លះ​ត្រូវ​ដេក​ក្រាប​នឹង​ដី ឬ​ត្រូវ​ប្រថុយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ផ្ដិត​រូប…

 

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

នៅ​ពី​ក្រោយ​រូបភាព​ស្អាតៗ អ្នក​ថត​រូប​ជួប​រឿង​លំបាក​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 
ប្រែ​សម្រួល​៖ សុគន្ធី
ប្រភព៖ amazingworld​