លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

ត្បូងឃ្មុំ៖ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានដឹកនាំសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋជិត ៣ពាន់ នាក់ នៅក្នុងស្រុកអូរាំងឳ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ក្នុងសកម្មភាពពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអូរំាងឳនេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យ បានពិនិត្យ អេកូ និងរោគស្ត្រីបានចំនួន ២៤១នាក់ វ៉កាត់ ៧នាក់ អេកូបេះដូង ៦នាក់ ពិនិត្យ និងព្យាបាលភ្នែក ១៩០នាក់ ORLបាន៦១នាក់ ពិនិត្យ និងព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ២៣៨នាក់ ពិនិត្យឈាម ៤០នាក់ ពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺទូទៅ ២០៩២នាក់ និងបញ្ជូនមកព្យាបាលបន្តនៅភ្នំពេញ ចំនួន ៥៤នាក់ ៕

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ

  • លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនំាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត យុវជនសម្តេចតេជោ ពិនិត្យ ព្យាបាលជំងឺពលរដ្ឋ ជិត៣ពាន់ នាក់ នៅអូរាំងឳ已关闭评论
  • 3 views
  • Hide Sidebar
    A+