តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

កំពូលតារាចម្រៀង ដែលបានចេញ អាល់ប៊ុមថ្មីៗនា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅ រួមទាំងតារាចម្រៀង ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀត នឹងនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធ កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី ទេសចរណ៍ ក្នុងបណ្ដាប្រទេស ជាច្រើននាឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ខាងក្រោមគឺតម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីទេសចរណ៍ចំនួន៥ដែលធ្វើឡើងនាឆ្នាំ២០១៦៖

១. Justin Bieber

តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

-ការប្រគំតន្ត្រី Purpose World Tour ពីថ្ងៃ ទី៩ ខែមីនា ដល់ ទី១៨ ខែកក្កដា
-តម្លៃសំបុត្រអាចមានរហូតដល់ ៩២០ដុល្លារ

២. Selena Gomez

 

 

តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

-ការប្រគំតន្ត្រី Revival Tour ពីថ្ងៃ ទី៦ ខែឧសភា ដល់ ទី៨ ខែកក្កដា
-តម្លៃសំបុត្រចាប់ពី៤៥ដុល្លារ

៣. Rihanna

តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

-ការប្រគំតន្ត្រី Anti World Tour ពីថ្ងៃ ទី២៦ ខែកុម្ភៈ ដល់ ទី៧ ខែឧសភា
-តម្លៃសំបុត្រចាប់ពី ៣៥ដុល្លារ ដល់ ៧៨ដុល្លារ

៤. Nick Jonas & Demi Lovato

 

តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

-ការប្រគំតន្ត្រី Future World Tour ពីថ្ងៃ ទី២៤ ខែមិថុនា ដល់ ទី១៧ ខែកញ្ញា
-តម្លៃសំបុត្រចាប់ពី ៤០ដុល្លារ

៥. Adele

តម្លៃសំបុត្រ ចូលទស្សនា ការប្រគំតន្រ្ តីរបស់តារាល្បីៗទាំង៥ នៅឆ្នាំ២០១៦នេះ

-ការប្រគំតន្ត្រី Future World Tour ពីថ្ងៃ ទី៥ ខែកក្កដា ដល់ ទី៩ ខែវិច្ឆិកា
-តម្លៃសំបុត្រចាប់ពី ៣៥,៥ដុល្លារ ដល់ ១៤៩,៥ដុល្លារ

ប្រភព៖ សប្បាយ