សន្និបាត​ បូកសរុប ការងារត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង លើការផ្តល់ សេវាកម្មអគ្គិសនី ទូទាំងប្រទេស នឹងចាប់ផ្តើម បន្តិចទៀតនេះ

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ មានសន្និបាតបូកសរុបការងារត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងលើការផ្តល់សេវាកម្មអគ្គិសនីទូទាំងប្រទេស ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល។

សូមបញ្ជាក់ដែរថា កម្មវិធីនឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងបន្តិចទៀតនេះ។

សន្និបាត​ បូកសរុប ការងារត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រង លើការផ្តល់ សេវាកម្មអគ្គិសនី ទូទាំងប្រទេស នឹងចាប់ផ្តើម បន្តិចទៀតនេះ