លោក ចាង ប៊ុន​លាង​បាន​លើកយក ៥ ចំណុច​ធ្វើឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​មាន​និរន្តរភាព​

ដំណឹងថ្មី៖ ​បើក​ក្រុមហ៊ុន Brand ក្នុងស្រុក​មួយ​ឱ្យមាន​ឈ្មោះ​ល្បីល្បាញ និង មាន​និរន្តរភាព មិនមែនជា​រឿង​ងាយស្រួល​ទេ ប៉ុន្តែ​ទោះបីជា​យ៉ាងណា លោក ចាង ប៊ុន​លាង សហ​ស្ថាបនិក​ហាង​កាហ្វេ​ក្នុងស្រុក Brown បាន​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ថា ហាង​កាហ្វេ​របស់លោក​ទទួលបាន​ជោគជ័យ និង​មាន​និរន្តរភាព ក៏​ដោយសារតែ​ដើរ​តាម ៥ ចំណ