អ្នកទទួលការកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅ Reservation Officer

Company

White Mansion Boutique Hotel   

type

Private Limited Company

Industry

Hotel/Hospitality

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Hotel/Hospitality

Hiring

Industry

Hotel/Hospitality

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male/Female

Language

English-- Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-14-2016

Closing Date

Feb-12-2016
 
  - ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារ
- ចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ (អ្នកទទួលការកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅ)
- ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសស្ទាត់ជំនាញ (សំរាប់ អ្នកទទួលភ្ញៀវនិងអ្នករត់តុ)

-Proven experience needed
- Can write and speak fluent English (required for Reservation Officer)
- Can speak fluent English (required for Front Desk & Service)

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

+855 89 372 700 & +855 23 555 0955

Email

info@hppwm.com

Website

http://www.hotelphnompenh-whitemansion.com/

Address

#26 Street 240, Phnom Penh, Cambodia