លោក កែម ឡី​៖ អត្រា​ស្លាប់​របស់​ម្តាយ និង​កូន​ក្រោម​៥​ឆ្នាំ​នៅតែ​ខ្ពស់​

ដំណឹង​ថ្មី​៖ លោក កែម ឡី អ្នកតាមដាន​ស្ថានការណ៍​សង្គម​កម្ពុជា​បានបញ្ជាក់​ពី​របាយការណ៍មួយចំនួន​ទាក់ទង​នឹង វិស័យ​សុខាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា ថា នៅ​កម្ពុជា​អត្រា​ស្លាប់​របស់​ម្តាយ និង​កូន​អាយុ​ក្រុម ៥​ឆ្នាំ​នៅតែ​ខ្ពស់ ដែល​បញ្ជាក់​ពី​គុណភាព​សេវា​សុខាភិបាល​។ លោក​បញ្ជាក់ថា​ដោយសារ​ការអប់រំ​ពល​រដ្ឋ​តិចតួច សេវា​អប់រ