ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជួបនិស្សិត១៧នាក់ មុនទៅបន្តការសិក្សា នៅណូវែលហ្សេឡង់

ភ្នំពេញ៖ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានជួបពិភាក្សាជា មួយក្រុមនិស្សិត របស់កម្ពុជា១៧រូប មុនពេលពួកគេទៅបន្តការ សិក្សានៅប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ នាទីស្តីការក្រសួង៕

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជួបនិស្សិត១៧នាក់ មុនទៅបន្តការសិក្សា នៅណូវែលហ្សេឡង់

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជួបនិស្សិត១៧នាក់ មុនទៅបន្តការសិក្សា នៅណូវែលហ្សេឡង់

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជួបនិស្សិត១៧នាក់ មុនទៅបន្តការសិក្សា នៅណូវែលហ្សេឡង់