ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ភ្នំពេញ៖ អភិបាលរងខណ្ឌចំការមន លោក ជ គឹមស៊ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានដឹកនាំ ក្រុមការងារខណ្ឌចំការមន និងកម្លាំងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ សហការជាមួយក្រុមការងារសាលារាជធានី ភ្នំពេញ ដាក់គ្រឿងចក្រដើម្បីធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្ដារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ។

បើតាមអាជ្ញាធរខណ្ឌបានឱ្យដឹងថា ខណ:ក្រុមការងារខណ្ឌចំការមន និងក្រុមការងារសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានយកគ្រឿងចក្រចុះធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយនេះ គឺមានវត្តមាន ម្ចាស់ដី និងអង្គការ សង្គមសីវិលយ៉ាងច្រើន ចុះមកទីតាំង ដែលអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើនេះ៕

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ

ខណ្ឌចំការមន ដាក់គ្រឿងចក្រ ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់បឹង និងស្តារប្រឡាយបង្ហូរទឹកស្អុយ