រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

Tokyo Auto Salon 2016 ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​ដ៏​ពិសេស​មួយ​​របស់​ជប៉ុន​។​ ​កម្មវិធី​នេះ​មិន​មែន​ជា​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​ធម្មតា​នោះ​ទេ​ ​ព្រោះ​ថា​រថយន្ត​ដែល​វត្តមាន​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​គឺ​សុទ្ធ​តែ​ត្រូវ​បាន​តុប​តែង​បន្ថែម​គ្រឿង​ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ទាក់​ទាញ​ឲ្យ​ពួក​វា​ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​គេ​ហៅ​ថា​ Auto Salon មិន​មែន​ Auto Show។​ ​ចង់​ដឹង​រថយន្ត​ទាំង​នោះ​ទាក់​ទាញ​ដល់​កម្រិត​ណា​ ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា​៖​

 

១. Nissan GTR

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

២. Lamboghini Roberuta

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៣. Toyota Prius

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៤. Rolls-Royce Wraith

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៥. Ultimate Kaiser Vellfire

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៦. LEXUS  IS350

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៧. AIMGAIN HYBRID 50 PRIUS

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

៨. S660 NEO CLASSIC

 

រថយន្ត​ថ្មីៗ​បង្អួត​រាង បន្ថែម​សម្រស់ ​នៅ Tokyo Auto Salon 2016

 

 

ប្រែ​សម្រួល៖ រដ្ឋ
ប្រភព៖ tokyoautosalon