វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

Doliprane TVC

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

វីដេអូ​ចំអាស​សព​លោក​ប៉រ​

 

เพิ่มเติมคลิปบันทึกพิธีรดน้ำศพ “ปอ ทฤษฎี สหวงษ์” ณ วัดกลาง จ.บ…(คลิป 2) เพิ่มเติมแฟจเพจสโมสรฟุตบอลดัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เผยแพร่คลิปบันทึกพิธีรดน้ำศพ “ปอ ทฤษฎี สหวงษ์” ณ วัดกลางพระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์ ขอบคุณคลิปจากเพจ BURIRAM UNITED >> https://www.facebook.com/BuriramUTD/

Posted by Kapook on Tuesday, January 19, 2016