៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

Doliprane TVC

ចាប់​តាំងតែ​ពី​លោក ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី​​(Por Tridsadee) ចូលធ្វើ​ជាតា​រា​ឯក​របស់​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣ ការងារ​របស់​លោកមា​ន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដោយ​រឿង​ដែល​លោក​សម្តែង​យ៉ាងហោចណាស់​ក៏​ជាង ៣០ រឿង​ដែរ ហើយ​ក្នុងនោះ គឺ​មានរឿង​ចុងក្រោយ «​មន្ត​ស្នេហ៍​ស្រី​តូច​» (Sao Noi Roy Larn) របស់លោក ប៉រ ដែល​រួម​សម្តែង​ជាមួយ​បវរកញ្ញា​ថៃ​លើក​ពាន​ឆ្នាំ ២០១៤ កំពុងតែ​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ប៉ុស្តិ៍​លេខ ៣ ដោយ​រូបលោក​បាន​ចាកចោល​ពិភព​នេះ តែ​ទុក​ស្នាដៃ​ចុងក្រោយ​ជា​កាដូ​សម្រាប់​មិត្ត​អ្នកគាំទ្រ​គ្រប់គ្នា​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបថត​របស់លោក ប៉រ និង រឿង​ដែល​លោក​បាន​សម្តែង​កន្លងមក​៕ ខេ​រី​
(​ប្រភព​៖ ខោ​វ​ស៊ុ​ក​)

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ

៤០ រូបថត​របស់ ប៉រ ត្រី​សៈ​ឌី ដែល​មហាជន​មិន​ធ្លាប់​បានឃើញ