លោក គួច ម៉េង​លី ឆ្លើយតប​ជា​ផ្លូវការ​ចំពោះ​លិខិត​ទី​២ របស់​គណ​:​វិជ្ជាជីវ​:​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​

យោងតាម​លិខិត​មួយច្បាប់ របស់លោក​ឧកញ៉ា​វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េង​លី ចុះ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមករា​ឆ្នាំ ២០១៦ ដែលមាន​ចុះហត្ថលេខា​ផង​នោះបាន​ចាត់ទុកថា ជា​លិខិតផ្លូវការ​មួយ ដែល​គេហទំព័រ​ដំណឹង​ថ្មី ( dnt-news) ទទួលបាន​ពី​គេហទំព័រ​ក្នុងស្រុក​មួយ​គឺ​លោក គួច ម៉េង​លី បាន​ឆ្លើយតប​ទៅ​គណ​:​វិជ្ជាជីវ​:​សុខា ភិ​បាល​កម្ពុជា​ជា​ផ្