មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?


មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បីៗ​មួយ​ចំនួន​តែង​មាន​ចំណុច​ពិសេស​រៀងៗ​ខ្លួន​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគ​ជ័យ​ទល់​បច្ចុប្បន្ន។ ចុះ​​ចំណែក​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​ពួក​គេ​មាន​ចំណុច​ពិសេស​អ្វី​លើស​ខុស​ប្លែក​ពី​នាមប័ណ្ណ​ទូទៅ​ឬ​យ៉ាង​ណា?

 

១. លោក​ Mark Zuckerberg៖ ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​ Facebook

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

២. លោក​ Steve Jobs៖ ស្ថាបនិក​ និង​អតីត​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Apple

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៣. លោក​ Bill Gates៖ ស្ថាបនិក​ និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Microsoft

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៤. លោក​ Larry Page៖ សហ​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Google

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៥. លោក​ Jerry Young៖ សហ​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​ Yahoo

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៦. លោក​ Evan Williams៖ ស្ថាបនិក​ និង​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​​ Twitter

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៧. លោក​ Steve Wozniak៖ សហ​ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន Apple

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

 

៨. លោក​ Michael Dell៖ ស្ថាបនិក​ក្រុមហ៊ុន​​ Dell

 

មក​មើល​នាម​ប័ណ្ណ​របស់​បុគ្គល​បច្ចេកវិទ្យា​ល្បី​ៗ មាន​អ្វី​ពិសេស?

​​​​​​​

ចុច​អាន៖ អត្ថន័យស្លាក​សញ្ញា​នៃ​​ម៉ាក​រថយន្ត​ដែល​អ្នក​អាច​មិន​ដឹង

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ StoryPick​​​​