ប.ស.ស និងក្រសួង សាធារណការ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល ពីច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅបាវិត

 ភ្នំពេញ ៖ បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ដែលហៅកាត់ថា ប.ស.ស បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០-២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ប.ស.ស  បានសហការជាមួយ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានបើក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល អំពីច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរ របស់កម្មករ និយោជិត ជំនាន់ទី២ វគ្គទី១ ជូនដល់រដ្ឋបាលរោងចក្រ សហព័ន្ធសហជីពមូលដ្ឋាន ឬប្រតិភូបុគ្គលិក។

តាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក ប.ស.ស បានឲ្យដឹងថា  វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ធ្វើឡើង នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តាយ សេង ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងគោលបំណង ឲ្យបុគ្គលិក សហព័ន្ធ សហជីព ក្លាយជាជនបង្គោលមានលទ្ធភាពយកទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំបន្ត ដល់បុគ្គលិក សហជីពមូលដ្ឋាន និងកម្មករនិយោជិត ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ របស់កម្មករនិយោជិត និងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

ប.ស.ស និងក្រសួង សាធារណការ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល ពីច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅបាវិត

ប.ស.ស និងក្រសួង សាធារណការ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល ពីច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅបាវិត

ប.ស.ស និងក្រសួង សាធារណការ បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្គោល ពីច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅបាវិត