ចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងសកលលោក ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧

ភ្នំពេញ:

ចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងសកលលោក ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧

ចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងសកលលោក ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧

ចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើក្នុងសកលលោក ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦និង២០១៧