តារាងនៃការប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យនេះ

សម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់កម្ពុជា ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងពេលវេលា ប្រកួតប្រដាល់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគ្រប់ស្ថាប័ន សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ, ថ្ងៃសៅរ៍, និងថ្ងៃអាទិត្យ ក្នុងចុងសប្ដាហ៍នេះ។ ការប្រកួតទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគូរប្រកួតដ៏ជក់ចិត្ត ដូចនេះតើគូរមួយណាដែលអ្នកចង់ទស្សនាជាងគេ? សូមមើលតារាងនៃគូរប្រកួតទាំអស់គ្នា?

Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.07-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.15-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.22-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.30-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.37-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.46-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.53-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.42.59-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.08-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.18-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.24-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.32-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.39-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.46-AM Screen-Shot-2016-01-21-at-8.43.53-AM