ក្រសួងដែនដី ខ្លាចពលរដ្ឋ ភាន់ច្រឡំនឹងគម្រោង លំនៅឋាន សាធារណៈឯកជន ថាជារបស់រដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយពីមានក្រុមហ៊ុន អភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ ឯកជនមួយចំនួន បានយកឈ្មោះលំនៅឋាន សាធារណៈ មកប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួននោះ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ កុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំថា ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

ក្រសួងដែនដី ខ្លាចពលរដ្ឋ ភាន់ច្រឡំនឹងគម្រោង លំនៅឋាន សាធារណៈឯកជន ថាជារបស់រដ្ឋ