រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

បច្ចេកវិទ្យា៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មាន autoexpress របស់ចក្រភពអង់គ្លេស បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងពីរថយន្ត ដែលត្រូវបានលក់ចេញ និងចែកចាយក្នុង ចក្រភពអង់គ្លេស នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ។

ខាងក្រោមនេះ ជារថយន្តចំនួន ១០គ្រឿងដែលលក់ដាច់បំផុត នៅចក្រភពអង៉គ្លេស ៖

១.រថយន្ត Ford Fiesta ចំនួន ១៣៣.៤៣៤ គ្រឿងត្រូវបានលក់ ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

២.រថយន្ត Vauxhall Corsa ចំនួន៩២.០៧៧ គ្រឿងលក់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៣.រថយន្ត Ford Focus ចំនួន ៨៣.៨១៦គ្រឿង លក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៤. រថយន្ត Volkswagen Golf ចំនួន៧៣.៤០៩ គ្រឿង លក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៥.រថយន្ត Nissan Qashqai  ចំនួន ៦០.៨១៤គ្រឿងលក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៦.រថយន្ត Volkswagen Polo ចំនួន ៥៤.៩០០ គ្រឿងលក់នៅឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៧.រថយន្ត Vauxhall Astra  ចំនួន៥២.៧០៣គ្រឿង លក់នៅឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៨.រថយន្ត Audi A3 ចំនួន ៤៦.៦៥៣ លក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

៩.រថយន្ត MINI ចំនួន ៤៧.០៧៦ លក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

១០.រថយន្ត Vauxhall Mokka ចំនួន ៤៥.៣៩៩ លក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ៕

រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស

  • រថយន្ត ១០ម៉ូដែល លក់ដាច់បំផុតនៅ ចក្រភពអង់គ្លេស已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/01/21  Category:កីឡា