បុរស ៦០ភាគរយ ចូលចិត្តដៃគូ គ្មានរោមថ្ងាស់

សុខភាព៖ អ្នកជំនាញខាង សុខភាពផ្លូវភេទ បានធ្វើការសិក្សាទៅលើ មនុស្សស្រីប្រុសជាង ១១១០ នាក់ ពីរបៀបថែរក្សារោមថ្ងាស់ របស់ពួកគេ ។ លទ្ធផលនៃការសាកសួរ នេះពួកគេបានប្រាប់ថា ពួកគេបានរក្សារោមថ្ងាស់ ផ្នែកខាងក្រោមនេះ ដោយសម្អាត និងកោរឲ្យមាន របៀបរៀបរយ ។

ក្នុងនោះ ៩៨ភាគរយ បានលើកឡើងថា ពួកគេបានកោរ រោមថ្ងាស់ ឬកាត់តម្រឹម ៤សប្តាហ៍ម្តង។

ការកោរបែបនេះ អាចធ្វើឲ្យគេ មានសេចក្តីសុខ និងមិនខ្ពើមរអើម ក្នុងអំឡុងពេលឱរ៉ាល់សិច ។

លទ្ធផលស្រាវជ្រាវ ក៏បានឲ្យដឹងថា បុរស៦០ភាគរយ ចូលចិត្តនារី ដែលគ្មានរោមថ្ងាស់៕

បុរស ៦០ភាគរយ ចូលចិត្តដៃគូ គ្មានរោមថ្ងាស់