ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

Doliprane TVC

​ក្នុងឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន ឆ្នាំនេះ​គេហទំព័រ​ប្រជាប្រិយ សូម​បង្ហាញជូន​នូវ​ពណ៌​ចម្រុះ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​មួយចំនួន​ដែល​ជួយ​លើករាសី​លោកអ្នក​ឲ្យ​កាន់តែ​ថ្កុំថ្កើង​រុងរឿង ។
១-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំជូត​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម​, ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ស្វាយ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង និង ពណ៌​ខ្មៅ ។ ចំពោះ​លេខ​មាន​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ១ និង ៦ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

២-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំឆ្លូវ​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង​, ពណ៌​ប្រផេះ និង ពណ៌​ខៀវ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម និង ពណ៌​ទឹកក្រូច ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ២ និង ៨ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៣-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំខាល​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម​, ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ស្វាយ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង និង ពណ៌​ខៀវ ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៣ និង ៥ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៤-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំថោះ​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម​, ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ស្វាយ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ប្រផេះ និង ពណ៌​ខ្មៅ ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៤ និង ៩ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៥-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរោង​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម​, ពណ៌​ទឹកក្រូច និង ពណ៌​ស​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង និង ពណ៌​ប្រផេះ ។ ចំពោះ​លេខ​មាន​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៥ និង ៧ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៦-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំម្សាញ់​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ប្រផេះ​, ពណ៌​ខៀវ និង ពណ៌​ខ្មៅ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀកបំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម និង ពណ៌​ស្វាយ ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៦ និង ៨ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៧-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមី​ ​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង​, ពណ៌​ខៀវ និង ពណ៌​ស​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀកបំពាក់​។​
​គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ទឹកក្រូច ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ១ និង ៩ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៨-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំមមែ​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ទឹកក្រូច​, លឿង និង ពណ៌​ក្រហម​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀកបំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ប្រផេះ និង ពណ៌​បៃតង ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ២ និង ៨ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

៩-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំវក​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ក្រហម​, ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ស្វាយ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក
​បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​បៃតង និង ពណ៌​ខៀវ ។ ចំពោះ​លេខ​មាន​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៦ និង ៧ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

១០-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំរកា​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​ប្រផេះ​, ពណ៌​ខៀវ និង ពណ៌​កាហ្វេ​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​លឿង និង ពណ៌​ក្រហម ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៣ និង ៦ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

១១-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំច​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​លឿង​, ពណ៌​ទឹកក្រូច និង ក្រហម​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀកបំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ស និង ពណ៌​ប្រផេះ ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៥ និង ៧ ។​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

១២-​អ្នក​កើត​ឆ្នាំកុរ​
​អាច​ប្រើ​ពណ៌​លឿង​, ពណ៌​ទឹកក្រូច និង ពណ៌​ស​សម្រាប់​តុបតែង​ក្នុង​បន្ទប់​តាម​គេហដ្ឋាន ឬ​សម្លៀក បំពាក់ ។ គួរ​តម​ប្រើ​ពណ៌​ខៀវ និង ពណ៌​បៃតង ។ ចំពោះ​លេខ​ហុងស៊ុយ គឺ​លេខ ៤ និង ៩ ៕ គ ឡេង​

ពណ៌ និង លេខ​ហុងស៊ុយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ថ្មី​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​