តើគួរទិញ និងគួរប្រើកម្ម វិធីគណនេយ្យ មួយណា ដែលត្រូវជាមួយ អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក ?

ពេលខ្លះ លោកអ្នកពិត ជាមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការស្វែងរកកម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័ឲ្យត្រូវ ជាមួយមុខរបរ ឬស្ថានភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ព្រោះតែកម្មវិធីគណនេយ្យ កុំព្យូទ័រមានច្រើនប្រភេទ ហើយមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា ដែលកម្មវិធីខ្លះសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនតូចៗ  ខ្លះសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនធំៗ ខ្លះសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុន សំណង់ខ្លះសម្រាប់តែរោងចក្រ និងខ្លះទៀតសម្រាប់តែសម្រាប់ អង្គការ។ល។ ប្រសិនបើជ្រើសរើសកម្មវិធីខុស បណ្តាលឲ្យជួបប្រទះនូវការពិបាកនានាដូចជា ៖ កម្មវិធីយឺតកម្មវិធីខុស ឬមិនគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ .......។

Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុន ដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់ លើវិជ្ជាជីវនេះ អាចជួយលោកអ្នក បានលើសេវាកម្មជាច្រើនរួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន License ត្រឹមត្រូវមាន សមត្ថភាពស្រប តាមទំហំ និងប្រភេទ នៃអាជីវកម្មឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់កម្មវិធីឲ្យត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវកម្ម ជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design) ព្រោះគ្រប់ប្រភេទ នៃកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់តែងតែមានចំណុច ឬផែ្នកខ្លះនៃកម្មវិធីដែលស្ថាប័ន លោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នកឲ្យ ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់ និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987 អ៊ីម៉ែល [email protected]

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជូន ដល់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែងតាមមុខងារ និងតួនាទី (ប្រធាន គណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិត បច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត) ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នកចេះ និងយល់ច្បាស់អំពី គោល នយោបាយ  នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារ និងការបង់ពន្ធ ដែលត្រឹមត្រូវ ការកត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្រប តាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះ ដឹងនានា ពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987។

តើគួរទិញ និងគួរប្រើកម្ម វិធីគណនេយ្យ មួយណា ដែលត្រូវជាមួយ អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក ?

តើគួរទិញ និងគួរប្រើកម្ម វិធីគណនេយ្យ មួយណា ដែលត្រូវជាមួយ អាជីវកម្ម របស់លោកអ្នក ?