គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​

​គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​បន្ទាប់​ពី​ដង​ខ្លូន និង រូប​ស​ម្ជ​ស្ស​នាង​ស្អាត​រហូត​ចង់​ស្រក់ទឹកមាត់​។ នាង​មាន​ឈ្មោះថា Park Mu Bi ជាងនេះទៅទៀត​រូបថត​នាង​ក៏​ត្រូវបាន​ទស្សនា​វ​ដ្តី​ក្នុងស្រុក​របស់​ប្រទេសមួយ​យកទៅ​ចុះផ្សាយ​ថែម​ទៀតផង​។ នៅចាំ​អី​ទៀត ទស្សនា​ទាំងអស់គ្នា ហាម​ស្រក់ទឹកមាត់​!!!

គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​

គ្រូបង្រៀន​រាំ​ម្នាក់​បង្ហាញ​រូប​សិច ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​