ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

(ស៊ិនហួ)៖ ទោះបីជា អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងបែបណាក្តី ក៏សត្វមួយចំនួន ដែលរស់នៅ ក្បែរតំបន់ប៉ូល ខាងជើងនៃផែនដី នៅតែអាច ស៊ូទ្រាំបាន។ ពួកវាមានវិធីរៀងៗខ្លួន ដើម្បីទប់ទល់នឹងធាតុត្រជាក់ ស្របពេល ដែល ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ត្រូវបានគេសម្លឹងមើលឃើញថា ជាឆ្នាំដែល អាកាសធាតុ នៅតំបន់មួយចំនួន ចុះត្រជាក់ ខ្លាំងបំផុត មិនធ្លាប់មាន។

ចង់ដឹងថា វិធីទប់ទល់ នឹងធាតុត្រជាក់របស់ ពពួកសត្វទាំងនោះដូចម្តេចខ្លះ សូមទស្សនា រូបភាពនានា ខាងក្រោម៖

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន

ទោះត្រជាក់ បែបណា ក៏សត្វព្រៃទាំងនេះ អាចទ្រាំទ្របាន