អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំការងារវិស័យអប់រំ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

ពោធិសាត់៖ អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ លោកបណ្ឌិត ម៉ៅ ធនិន នៅថ្ងៃទី២២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះបានអញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលើ ការងារវិស័យអប់រំយុវជន និងកីឡា ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ និង លើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥-២០១៦។

នៅក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំបូក សរុបការងារវិស័យអប់រំយុវជន និងកីឡាក្នុង ខេត្តពោធិសាត់នោះដែរ លោកបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តពោធិសាត់ ក៍បានមានប្រសាន៍ កោតសរសើរ ចំពោះមន្ត្រីរាជការ លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ ដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន បានល្អប្រសើរ ក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងទៅ។

អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំការងារវិស័យអប់រំ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំការងារវិស័យអប់រំ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥

អភិបាលខេត្តពោធិសាត់ អញ្ជើញជា អធិបតីក្នុងពិធីបិទ កិច្ចប្រជុំការងារវិស័យអប់រំ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥