ហាង​ឆេង​រថយន្ត​ថ្មីៗ


ហាង​ឆេង​រថយន្ត​ថ្មីៗ

ទីផ្សារ​ប្រើប្រាស់​រថយន្ត​មាន​សន្ទុះ​កើន​ឡើង ក្នុង​ពេល​ដែល​ម៉ាក​រថយន្ត​ថ្មីៗ​ក៏​បាន​ចេញ​លក់​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។

 

បញ្ជាក់៖ តម្លៃ​នេះ​ជា​តម្លៃ​លក់​ចេញ​​ពី​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចូល​ផ្លូវការ និង​ក៏​អាច​ប្រែប្រួល​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់​ពី​ចុះ​ផ្សាយ​នេះ។

 

ហាង​ឆេង​រថយន្ត​ថ្មីៗ