សើច​ទាំង​ព្រឹក​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​រៀន​ជំនាញ IT ធំៗ


សើច​ទាំង​ព្រឹក​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​រៀន​ជំនាញ IT ធំៗ

ព័ត៌មានវិទ្យា​ជា​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​មួយ ដែល​ការ​សិក្សា​មាន​ភាព​ទូលំទូលាយ។ ជា​ជំនាញ​ទាក់ទង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​ប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញា ប៉ុន្តែ​ក៏​មិន​សំដៅ​គ្រប់​ការងារ​បច្ចេកទេស​អ្នក​សិក្សា​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា​អាច​ចេះដឹង​​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​ដែរ​។

 

តើ​រូប​ថ្លុក​កំប្លែង​ខាង​​ក្រោម​នេះ​​មិន​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ពេក​ទេ​ឬ សម្រាប់​អ្នក​សិក្សា​ជំនាញ​ព័ត៌មានវិទ្យា?

 

សើច​ទាំង​ព្រឹក​ផ្ញើ​ជូន​អ្នក​រៀន​ជំនាញ IT ធំៗ