តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

កូរ៉េ៖ ប្រិយមិត្តប្រាកដ ជាសរសើរមិនដាច់ ពីមាត់ពេលបានឃើញសម្រស់ម៉ូដែល រថយន្តអាស៊ី១៥រូប ជាមួយនឹងរូបរាងដ៏សិចស៊ីរបស់ពួកនាង ហើយតារាម៉ូដែលទាំងនេះតែងតែបង្ហាញខ្លួន ជាមួយរថយន្ត ម៉ាកថ្មីស្រឡាង ដែលពេលខ្លះអ្នក ទស្សនាភេ្លចមើលរថយន្ត ដោយសារតែរវល់ភ្លឹក នឹងសម្រស់ម៉ូដែលទាំងនោះ។

ចង់ដឹងថា ម៉ូដែលទាំង១៥រូបស្រស់ស្អាត ប៉ុណ្ណា ទស្សនារូបភាពជាមួយ Looking TODAY ទាំងអស់គ្នា៕

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់

តារា បង្ហាញម៉ូដ រថយន្ត១៥រូប តែងតែធ្វើឲ្យ ប្រិយមិត្តលង់សម្រស់