ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​


ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​

កម្មវិធី​ប្រកួត​គូរ​រូប​ស្វា​ជា​និមិត្តរូប និង​ការ​តែង​និពន្ធ​ពាក្យ​ស្លោក របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ បាន​ទទួល​ស្នាដៃ​ពី​បេក្ខជន​ជា​ច្រើន ​ហើយ​ពេល​នេះ​ក៏​ឈាន​ដល់​ពេល​វេលា​វាយ​តម្លៃ​ និង​ជម្រុះ​យក​បេក្ខភាព​ជ័យលាភី​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​តាម​រយៈ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ Facebook​។

 

 

ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​

សាធារណជន​អាច​ចូល​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ Page របស់​ ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត www.facebook.com/AngkorSankranta/ ​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ រហូត​ដល់​ ថ្ងៃ​ទី​២៤ មករា ២០១៦ ម៉ោង ៣​រសៀល។

 

ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​

 

ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​ ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​គំនូរ​រូប​ស្វា​របស់​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​២០១៦​