បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជា ធ្លាក់មើលភាពយន្តសម្ដែង ដោយតារាក្បាច់គុន Bruce Lee ( លី ស៊ាវឡុង) ដែលបានបង្ហាញក្បាច់គុនជាច្រើនក្បាច់ ពិសេសក្បាច់គ្រវីដំបង២កំណាត់ ប៉ុន្តែប្រហែលជាកម្រឃើញរូបរបស់គ្រួសារលោកណាស់។

គេហទំព័រ asiantown បានបង្ហាញរូបភាពសុភមង្គល ជាច្រើនសន្លឹករបស់ Bruce ជាមួយប្រពន្ធ Linda កូនៗ BrandonនិងShannon។ ក្នុងរូបភាពទាំងនោះ Lee ជាឪពុកធម្មតាម្នាក់ ដែលធ្វើអ្វីៗ ដូចម្ដាយឪពុកដទៃដូចជា លេងជាមួយកូន ថតរូបដើរលេង និងធ្វើខួបឲ្យកូនជាដើម៕

ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជា ធ្លាក់មើលភាពយន្តសម្ដែង ដោយតារាក្បាច់គុន Bruce Lee ( លី ស៊ាវឡុង) ដែលបានបង្ហាញក្បាច់គុនជាច្រើនក្បាច់ ពិសេសក្បាច់គ្រវីដំបង២កំណាត់ ប៉ុន្តែប្រហែលជាកម្រឃើញរូបរបស់គ្រួសារលោកណាស់។

គេហទំព័រ asiantown បានបង្ហាញរូបភាពសុភមង្គល ជាច្រើនសន្លឹករបស់ Bruce ជាមួយប្រពន្ធ Linda កូនៗ BrandonនិងShannon។ ក្នុងរូបភាពទាំងនោះ Lee ជាឪពុកធម្មតាម្នាក់ ដែលធ្វើអ្វីៗ ដូចម្ដាយឪពុកដទៃដូចជា លេងជាមួយកូន ថតរូបដើរលេង និងធ្វើខួបឲ្យកូនជាដើម៕

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

បណ្ដុំរូបភាព ផ្អែមល្ហែម លី ស៊ាវឡុងនិង គ្រួសារដែល អ្នកមិនដែលឃើញ

ប្រភព៖ សប្បាយ