ដោយសារតែ​ភាពក្រីក្រ របស់​ពលរដ្ឋ​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ខ្វះខាត​លុយ​ដើម្បី​ទិញ​មួកសុវត្ថិភាព (​មាន​សម្លេង​)

​ អង្គការ​មូលនិធិ​បង្ការ​របួស​អាស៊ី​ប្រចាំ​កម្ពុជា បង្កើត​កម្មវិធី​ប្រកួតប្រជែង ជ្រើសរើស​ឃុំ សង្កាត់ គំរូ​ចំនួន​៣ ក្នុងចំណោម ឃុំ សង្កាត់​ចំនួន​១៨ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​ពីរ​ផ្សេងទៀត គឺ​ខេត្តកណ្ដាល និង​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បី​ធ្វើជា​គំរូ​ល្អ​ក្នុង​ការជំរុញឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពាក់​មួយ​សុវត្ថិភាព​។