​ស្ត្រី​និង ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ពន្យារកំណើត​

​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ព្រមាន​ថា​ថ្នាំ​ពន្យារកំណើត នឹង​អន់​ប្រសិទ្ធិភាព​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ទម្ងន់​ខ្លួន​ធ្ងន់ ពិសេស​គឺ​គ្មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ចំពោះ​ស្ត្រី​មាន​ទម្ងន់​លើស ៨០ គីឡូក្រាម ។​ ​ថ្នាំ​ពន្យារកំណើត​មួយចំនួន មាន​កំហិត​ទម្ងន់​អ្នកប្រើប្រាស់ ។ ដូចជា​ក្រុមហ៊ុន​ឱសថ KRA ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ថ្នាំ​ពន្យារកំណ