ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹង​រៀបចំ​ការប្រឡងប្រជែង​ក្នុង​មហោស្រព​ត​ន្រី្ត​ចម្រៀង​សម័យ​ថ្នាក់ជាតិ​

ភ្នំពេញ: ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹង​រៀបចំ​ការប្រឡងប្រជែង​ក្នុង​មហោស្រព​ត​ន្រី្ត​ចម្រៀង​សម័យ​ថ្នាក់ជាតិ​២០១៦ លើក​ទី​៤ ក្រោម​ប្រធានបទ​ថ្មី ត​ន្រី្ត​បែប​យុវវ័យ​ទាន់សម័យ​។​

ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹង​រៀបចំ​ការប្រឡងប្រជែង​ក្នុង​មហោស្រព​ត​ន្រី្ត​ចម្រៀង​សម័យ​ថ្នាក់ជាតិ​