អ្នកមើលក្មេង

Company

ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យ PT   

type

Others

Industry

Others

employees

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Others

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Jan-11-2016

Closing Date

Jan-25-2016
  អ្នកមើលក្មេង: អំណត់អត់ធន់ យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារ មានអនាម័យល្អ បើសិនជាចេះចិនរឹតតែប្រសើរ។
  អ្នកមើលក្មេង: អំណត់អត់ធន់ យកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារ មានអនាម័យល្អ បើសិនជាចេះចិនរឹតតែប្រសើរ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Lim Meychou

Phone

017368875

Email

[email protected]

Website

Address

Bali Apartment Near Aeon Mall