ក្រសួង​មហាផ្ទៃចេញ​លិខិត​ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ នៃការចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់ ទីលំនៅ​សម្រាប់​គោលដៅ នៃការស្នើសុំ​ផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញលិខិតណែនាំស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ នៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅសម្រាប់គោលដៅ នៃការស្នើសុំផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ និងដើម្បីធានាឲ្យ ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ សម្រាប់គោលដៅ នៃការស្នើសុំផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងឃុំ សង្កាត់ ជូនប្រជាពលរដ្ ឋដែលពុំទាន់មាន សៀវភៅស្នាក់នៅ និងសៀវភៅគ្រួសារ ប្រព្រឹត្តទៅប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព៕

ក្រសួង​មហាផ្ទៃចេញ​លិខិត​ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ នៃការចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់ ទីលំនៅ​សម្រាប់​គោលដៅ នៃការស្នើសុំ​ផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃចេញ​លិខិត​ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ នៃការចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់ ទីលំនៅ​សម្រាប់​គោលដៅ នៃការស្នើសុំ​ផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

ក្រសួង​មហាផ្ទៃចេញ​លិខិត​ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ នៃការចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់ ទីលំនៅ​សម្រាប់​គោលដៅ នៃការស្នើសុំ​ផ្តល់ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​