តើ​ការ​ងាប់​លិង្គ​អាច​ព្យាបាល​បាន​ឫ​ទេ ?

​ការ​ងាប់​លិង្គ​គឺជា​អាការ​អសមត្ថភាព​មួយ​ក្នុងការ​ទទួលបាន ឫ​គ្រប់គ្រង​ការឡើង​រឹង​របស់​លិង្គ ។ រឿង​សំខាន់​ត្រូវ​យល់ថា​នៅពេល​មួយ​ដែល​សមត្ថភាព​លិង្គ​ថយចុះ​មិនមែន​មានន័យថា បុរស​ម្នាក់​នោះ​កើត​បញ្ហា​ងាប់​លិង្គ​នោះទេ ។