ពលរដ្ឋអ៊ីតាលី រាប់ពាន់នាក់ ដែលជាអ្នកស្រលាញ់ ភេទដូចគ្នា នាំគ្នាប្រមូលផ្តុំ តវ៉ាដល់សភា ដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ ទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ

រ៉ូម៖ ពលរដ្ឋអ៊ីតាលី រាប់ពាន់នាក់ បាននាំគ្នាប្រមូលផ្តុំគ្នា និងតវ៉ាទៅដល់សភា ដើម្បីឲ្យសម្រេចច្បាស់ទៅលើ សិទ្ធិជនស៊ីវិលដែលស្រលាញ់ ភេទដូចគ្នា នៅក្នុងប្រទេស ។

ទូរទស្សន៍សិង្ហបុរី Channel News Asia បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ថា នៅថ្ងៃនេះ គេឃើញមានពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ ដែលជាអ្នកស្រលាញ់ភេទ ដូចគ្នានោះ បាននាំគ្នាស្រែកតវ៉ា និងលើបដាជាច្រើន ដើម្បីតវ៉ាដល់សភាអ៊ីតាលី ឲ្យផ្តល់សិទ្ធិឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់ពួកគេ ។

គេឃើញមានពលរដ្ឋ ដែលជាជនស៊ីវិល ហើយពួកគេសុទ្ធសឹងជាអ្នក ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា នោះបានមកពីបណ្តាក្រុងចំនួន១០០ និងតំបន់ប្រជុំជននៅភាគខាងលិច ប្រទេសអ៊ីតាលី នាំគ្នាស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសភា ដើម្បីស្វែងរកការផ្តល់សិទ្ធិ ដ៏ត្រឹមត្រូវដល់ពួកគេ ។

លោក Liliana Rizzo ដែលជាសមាជិកសមាគមម្តាយឪពុក អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ដែលមកចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះ បានបញ្ជាក់ថា "នៅអ៊ីតាលី ពលរដ្ឋគិតថា មានអ្នកខ្លះបានត្រូវអនុញ្ញត្ត និងអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់បានអនុញ្ញត្ត នោះទេទៅលើសិទ្ធិពួកគេ" ។ គាត់បានលើកឡើង ខណៈដែលចូលរួមប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ា នៅឯPantheon ភាគកណ្តាលក្រុងរ៉ូម ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "យើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានអ្វីដែល កើតចេញពីគ្រួសារបែបបុរាណនោះទេ ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ពួកយើងក៏មាន កូនៗក៏មាន ហើយកូនៗរបស់ យើងត្រូវការ មានឪពុកម្តាយទាំងពីរភេទដូចគ្នា ដោយមានការទទួលខុសត្រូវ ផងដែរចំពោះពួកគេ" ៕

ពលរដ្ឋអ៊ីតាលី រាប់ពាន់នាក់ ដែលជាអ្នកស្រលាញ់ ភេទដូចគ្នា នាំគ្នាប្រមូលផ្តុំ តវ៉ាដល់សភា ដើម្បីកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ ទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ