តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…


តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…

នៅ​ប៉ុន្មាន​នាទី​មុន​នេះ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ បាន​បញ្ចេញ​តារាង​តម្លៃ​ផ្លូវ​ការ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​យានយន្ដ​ និង ប្ដូរ ពន្យារ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​គ្រប់​ប្រភេទ​ និង តម្លៃ​ឈៀក​ថ្មី​ ផងដែរ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ គឺជា តារា​តម្លៃ​នៃ​សេវាសាធារណៈ​របស់​ក្រសួង​សាធារណៈ​ការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន

 
តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…

 
តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…

 
តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…

 
តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…

 
>តារាង​ផ្លូវ​ការ​ពី​តម្លៃ​ថ្មី នៃ​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ដ និង ប្ដូរ ព្រមទាំង…