ការរក​លុយ​តាម​ក្បួន​ហុងស៊ុយ​

​ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​ហៅ​ប្រាក់​ចូល​ឱ្យ​កាន់តែច្រើន អ្នក​អាច​សាកល្បង​ដូចខាងក្រោម​៖