តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពីធីបើកវេទិកាស្រូវអង្ករកម្ពុជា លើកទី៥ ដែលរៀបចំឡើងដោយ សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ៕

តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)

តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)

តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)

តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)

តេជោ សែន អញ្ជើញចូលរួមបើកវេទិកា ស្រូវអង្ករ កម្ពុជាលើកទី៥ ព្រឹកនេះ (Live TV)