ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់៖ ឃឹម ឌីម៉ា និង ហ្វាជាយ៉ាក់ (SEA TV 24-Jan-2016)

គូរប្រកួត៖ ឃឹម ឌីម៉ា Vs ហ្វាជាយ៉ាក់

ផ្សាយដោយ៖ Seatv

សូមទស្សនាវិដេអូូខាងក្រោម៖

ប្រភពវិដេអូ៖  Youtube