ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់៖ យុគ យក្សផ្លែ (Khmer) និង Mike (Thai) (SEA TV 24-Jan-2016)

គូរប្រកួត៖ យុគ យក្សផ្លែ (Khmer) Vs Mike (Thai)

ផ្សាយដោយ៖ Seatv

សូមទស្សនាវិដេអូូខាងក្រោម៖

ប្រភពវិដេអូ៖ Youtube