តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន


តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​ប្រកួត​មិត្តភាព​រវាង​ក្រុម Cambodia All Stars ​និង​ក្រុម Buriram United ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មករា​ ​កន្លង​ទៅ ពិត​ជា​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន​ឡើយ ជា​ពិសេស​អ្នក​ដែល​បាន​ទៅ​មើល​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង។

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

ការ​ហ៊ោកញ្ជ្រៀវ ​ស្រែក​ច្រៀង​ចម្រៀង​ជាតិ ​បូក​រួម​ជាមួយ​ទឹក​មុខ​សប្បាយ​រីករាយ ​ពិត​ជា​ធ្វើ​ឱ្យ Camera Man ​របស់​វិបសាយ Sabay ​ទប់​អារម្មណ៍​មិន​ជាប់​នោះ​ទេ ពោល​គឺ​ចុច​យក​ៗ ​តែ​ម្ដង ដើម្បី​ទុក​ជា​រូបភាព​អនុស្សាវរីយ។ តោះ មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា ថា​តើ​នរណា​មាន​មុខ​ក្នុង​រូបភាព​ខ្លះ៖

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

តោះ! ​ចូល​មើល​រូប នរណា​ជាប់​កាម៉េរ៉ា Sabay ​ខ្លះ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ថ្ងៃ​មុន

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ