ព័ត៌មាន​ជាតិ &raquo ព្រឹត្តិការណ៍សង្គម

ក្រសួង​សាធារណ​ការ​ប្រកាស​ឱ្យ​ពល​រដ្ឋ​រួស​រាន់​ទៅ​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ផ្តល់ ​ប្តូរ ពន្យារ​ប័ណ្ណ​បើក​បរ