គន្លឹះសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹង រឿងលើគ្រែ

គន្លឹះសំខាន់ៗ ដែលទាក់ទងនឹង រឿងលើគ្រែ

១. "ត្រូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ ការបន្ទោស ឬគិតថាខ្លួនឯងមិនបានការ នឹងធ្វើឲ្យជីវិតលើគ្រែរបស់អ្នកជួបបញ្ហា។ អ្នកត្រូវដឹងថាពេលណា ជាវេនរបស់អ្នក ហើយពេលណា ជាវេនរបស់ដៃគូ ហើយត្រូវគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានល្អ។ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យមានភាពស្មើគ្នា "។

២. "ពេលអ្នកនៅពីលើ អ្នកត្រូវដឹងថា អ្នកជាស្តេច ដូច្នេះ ចូរធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បានទៅ។ ពេលអ្នកនៅពីលើ អ្នកគួរតែបោល និងសម្រុកឲ្យខ្លាំង ហើយរហ័សបន្តិចទៅ ទើបជាការប្រសើរ"។

៣. "កុំខ្លាចក្នុងការស្នើរសុំដៃគូរបស់អ្នក ឲ្យធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ប៉ុន្តែ អ្នកក៏ត្រូវបំពេញបំណងគេវិញដែរ"។

៤. "កុំភ្លេចប្រើពាក្យសំដី ឬកាយវិការពេញចិត្ត នឹងសមត្ថភាព ឬស្តាយដែលដៃគូអ្នកប្រើ"។

៥. "កុំភ្លេចប្រើមាត់"។ ៦. "ថើប ស្ទាប អង្អែល ... ត្រូវមានគ្រប់ពេល"៕

ប្រភព៖ គេហទំព័រ www.health.com.kh