ចំណេះដឹង​ ​វិធី​ប្តូរ​សោរ​ទ្វារ​ខ្លួនឯង ដោយ​មិនចាំបាច់​ហៅ​ជាង

Doliprane TVC

ប្រិយមិត្ត «​ប្រជាប្រិយ​» ជាទី​រាប់អាន ពេលនេះ​យើង​សូម​នាំ​ឃ្លី​ប​វីដេអូ ដែល​បង្រៀន​ពី​វិធី​ដោះ​សោរ​ទ្វារ​ក្នុងផ្ទះ​ដើម្បី​ប្តួ​រ​ថ្មី ឬ ជួសជុល ដោយ​ខ្លួនឯង មិនចាំបាច់​ជួល​ជាង​នាំ​អស់​ថវិកា ។ សូរ្យរិទ្ធ សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ដូចខាងក្រោម ៖