ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​

ភ្នំពេញ: លោក​បណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៦-២០២០ ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទាក់ទាញ​ទេសចរ​ចិន​ឆ្នាំ​២០១៦-២០២០ និង​ឯកសារ​សៀវភៅ ស ស្តីពី “China Ready” សម្រាប់​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា ថ្ងៃទី​២៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៥ នៅ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ​។​

​លោក​បណ្ឌិត ថោង ខុន បាន​មានប្រសាសន៍ថា ការដាក់ចេញ​នូវ​ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នេះ​គឺ​ក្នុងទិសដៅ​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​ប្រមាណ ៧​លាន ៥​សែន​នាក់ និង​ទេសចរ​ចិន ប្រមាណ ២ លាន​នាក់ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០​។

ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​

ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​

ឯកសារ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ទីផ្សារ​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ទទួល​ស្វាគមន៍​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​កម្ពុជា​