រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​ពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ក្នុង​ការធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​

ភ្នំពេញ: លោក ត្រាំ អ៊ីវតឹក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានប្រកាស​តាម​លិខិត នៅ​ថ្ងៃទី​២៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ អំពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡោះ​ង​វិញ នូវ​ការធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​យានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​។ ការប្រកាស​នេះ គឺធ្វើឡើង ក្រោយពី​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ព្រមទាំង​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេច​រួមគ្នា អំពី​ការកំណត់​តម្លៃ​ថ្មី​នៃ​ការផ្តល់សេវា​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​យានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ កាលពី​ថ្ងៃទី​២១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦៕​

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​ពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ក្នុង​ការធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​ពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ក្នុង​ការធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន ប្រកាស​ពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ ក្នុង​ការធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​