សកម្មភាព ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ចាំយកព័ត៌មានដំណើរ ទស្សនកិច្ចលោក ចន ឃេរី នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន មកពីគ្រប់ស្ថាប័ននៅ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា នៅម៉ោងប្រមាណជា ជិត៥រសៀល ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បាននឹងកំពុងរង់ចាំយក ព័ត៌មានពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស លោក ចន ឃើរី នៅកម្ពុជារយៈពេល ២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥-២៦ខែមករា៕

សកម្មភាព ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ចាំយកព័ត៌មានដំណើរ ទស្សនកិច្ចលោក ចន ឃេរី នៅកម្ពុជា

សកម្មភាព ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ចាំយកព័ត៌មានដំណើរ ទស្សនកិច្ចលោក ចន ឃេរី នៅកម្ពុជា

សកម្មភាព ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន ចាំយកព័ត៌មានដំណើរ ទស្សនកិច្ចលោក ចន ឃេរី នៅកម្ពុជា