អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​បាន​ចូលរួម​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រឡង​សិស្ស​ចៅក្រម​

​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​សម្រេច​ចូលរួម​សង្កេតការណ៍​លើ​ការប្រឡង​ជ្រើស​ជ្រើស​សិស្ស​ចៅក្រម​ជំនា​ន់ទី​៧​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យសភា​វិជ្ជាជីវៈ​តុលាការ ដែល​គម្រោង​ធ្វើឡើង​នៅ​ចុងខែ​កុម្ភៈ​ខាងមុខនេះ​។​